Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Umo Art & Design.
 

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 - Prijzen
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Levering
Artikel 8 - Levertijd
Artikel 9 - Verzuim/aansprakelijkheid
Artikel 10 - Ter beschikking gesteld materiaal
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 

Artikel 1 - Definities 
  • Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Umo Art & Design een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Umo Art & Design een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  • Product: reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Umo Art & Design of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door Umo Art & Design aangeboden waar van stoffelijke aard.
  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Umo Art & Design, ten aanzien waarvan Umo Art & Design over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  • Umo Art & Design: Umo Art & Design, gevestigd te Culemborg, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71201041.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van Umo Art & Design, te vinden op www.umoartdesign.com
  • Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto's, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Umo Art & Design ter beschikking stelt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Umo Art & Design
Handelend onder de naam: Umo Art & Design

Vestigingsadres:
Umo Art & Design
ETC Expo, Stand 21-22
Randweg 20
4101 AC Culemborg (NL)

Postadres:
Umo Art & Design
Mors 11
7151 MX Eibergen (NL)

Telefoonnummer: +31 (0)88 02 33 370

Bereikbaarheid: 
Op vestigingsadres maandag tussen 10.00 uur tot 17.00, dinsdag t/m vrijdag toegang op afspraak

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 61301434
BTW NR: NL854291040B01
IBAN: DE66 4016 4024 4052 2700 00
BIC: GENODEM1GRN


Artikel 3 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Umo Art & Design en een klant, alsmede op alle door Umo Art & Design aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

3.2.
Umo Art & Design wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zijn bestelling, die zowel online als offline gemaakt kan worden, heeft bevestigd en Umo Art & Design deze bestelling heeft geaccepteerd.

4.2.
Mocht Umo Art & Design de bestelling niet accepteren, zal Umo Art & Design het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. 

4.3.
De rechten van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

4.4.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.
 

Artikel 5 - Prijzen 
5.1.
De door Umo Art & Design gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. 

5.2
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 6 - Betaling 
6.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag ten name van Umo Art & Design te Culemborg.
  • IBAN nummer: DE79 4016 4024 4052 2719 00 
  • BIC: GENODEM1GRN

6.2.
De klant kan, indien hij dit wenst, vooruit betalen. Dit kan tevens door middel van iDEAL gedaan worden. 

6.3.
Het door Umo Art & Design geleverde product blijft eigendom van Umo Art & Design totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

Artikel 7 - Levering
7.1
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 8 - Levertijd
8.1.
Het product heeft een levertijd van 21 dagen. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Umo Art & Design van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. 

8.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Umo Art & Design.

8.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Umo Art & Design niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Umo Art Gallery pas in verzuim nadat de klant Umo Art & Design schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Umo Art & Design binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 9 - Verzuim/Aansprakelijkheid
9.1.
Indien Umo Art & Design ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Umo Art & Design terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

9.2.
In geval Umo Art & Design met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Umo Art & Design het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

9.3.
De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Umo Art & Design te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Umo Art & Design en de klant gesloten overeenkomst.

Artikel 10 - Ter beschikking gesteld materiaal
10.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Umo Art & Design. Het materiaal blijft eigendom van de klant.
Umo Art & Design zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Umo Art & Design te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Umo Art & Design niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Umo Art & Design, behoudens voor zover Umo Art & Design ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Umo Art & Design afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Umo Art & Design beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Umo Art & Design berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

10.2.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Umo Art & Design is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Umo Art & Design is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
11.1.
Umo Art & Design accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Umo Art & Design door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Umo Art & Design voor alle schade die Umo Art & Design ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Umo Art & Design door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Umo Art & Design veroorzaakte kosten.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
13.1
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
Inloggen Log je hier in
Registreren Maak bestellen nog makkelijkere. REGISTREREN
Gratis verzending!
OFERTE BESTELLEN
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »