Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Umo Art Gallery.
 

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 - Prijzen
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Levering
Artikel 8 - Levertijd
Artikel 9 - Verzuim/aansprakelijkheid
Artikel 10 - Ter beschikking gesteld materiaal
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 

Artikel 1 - Definities 
  • Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Umo Art Gallery een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Umo Art Gallery een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  • Product: reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Umo Art Gallery of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door Umo Art Gallery aangeboden waar van stoffelijke aard.
  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Umo Art Gallery, ten aanzien waarvan Umo Art Gallery over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  • Umo Art Gallery: Umo Art Gallery, gevestigd te Culemborg, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71201041.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van Umo Art Gallery, te vinden op www.umoartgallery.com
  • Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto's, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Umo Art Gallery ter beschikking stelt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Umo Art Gallery BV
Handelend onder de naam: Umo Art & Design

Vestigingsadres:
Umo Art Gallery
ETC Expo, Stand 21-22
Randweg 20
4101 AC Culemborg (NL)

Postadres:
Umo Art Gallery
Mors 11
7151 MX Eibergen (NL)

Telefoonnummer: 088 - 02 33 370

Bereikbaarheid: 
Op vestigingsadres maandag tussen 10.00 uur tot 17.00, dinsdag t/m vrijdag toegang op afspraak

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 71201041
BTW NR: NL858620200B01
IBAN: DE79 4016 4024 4052 2719 00
BIC: GENODEM1GRN


Artikel 3 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Umo Art Gallery en een klant, alsmede op alle door Umo Art Gallery aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

3.2.
Umo Art Gallery wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zijn bestelling, die zowel online als offline gemaakt kan worden, heeft bevestigd en Umo Art Gallery deze bestelling heeft geaccepteerd.

4.2.
Mocht Umo Art Gallery de bestelling niet accepteren, zal Umo Art Gallery het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. 

4.3.
De rechten van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

4.4.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.
 

Artikel 5 - Prijzen 
5.1.
De door Umo Art Gallery gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. 

5.2
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 6 - Betaling 
6.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag ten name van Umo Art Gallery te Culemborg.
  • IBAN nummer: DE79 4016 4024 4052 2719 00 
  • BIC: GENODEM1GRN

6.2.
De klant kan, indien hij dit wenst, vooruit betalen. Dit kan tevens door middel van iDEAL gedaan worden. 

6.3.
Het door Umo Art Gallery geleverde product blijft eigendom van Umo Art Gallery totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

Artikel 7 - Levering
7.1
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 8 - Levertijd
8.1.
Het product heeft een levertijd van 21 dagen. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Umo Art Gallery van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. 

8.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Umo Art Gallery.

8.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Umo Art Gallery niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Umo Art Gallery pas in verzuim nadat de klant Umo Art Gallery schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Umo Art Gallery binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 9 - Verzuim/Aansprakelijkheid
9.1.
Indien Umo Art Gallery ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Umo Art Gallery terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

9.2.
In geval Umo Art Gallery met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Umo Art Gallery het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

9.3.
De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Umo Art Gallery te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Umo Art Gallery en de klant gesloten overeenkomst.

Artikel 10 - Ter beschikking gesteld materiaal
10.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Umo Art Gallery. Het materiaal blijft eigendom van de klant.
Umo Art Gallery zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Umo Art Gallery te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Umo Art Gallery niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Umo Art Gallery, behoudens voor zover Umo Art Gallery ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Umo Art Gallery afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Umo Art Gallery beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Umo Art Gallery berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

10.2.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Umo Art Gallery is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Umo Art Gallery is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
11.1.
Umo Art Gallery accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Umo Art Gallery door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Umo Art Gallery voor alle schade die Umo Art Gallery ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Umo Art Gallery door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Umo Art Gallery veroorzaakte kosten.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
13.1
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
Inloggen Log je hier in
Registreren Maak bestellen nog makkelijkere. REGISTREREN
Gratis verzending!
OFERTE BESTELLEN
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »